Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 240/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie sporządzenia projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozów na lata
2020-2040.
15.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr 239/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie opracowania i
przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Brzozów na
2020 r. wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.
15.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr 238/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na zadanie p.n.: "Dostawa sprzętu
komputerowego do placówek oświatowych z terenu gminy Brzozów".
12.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr 237/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia
nieruchomości Nr 1275/6, położonej w Brzozowie na mienie
komunalne Gminy Brzozów.
12.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr 236/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji
odbioru końcowego zadania p.n.: "Remont mogiły Konfederatów
Barskich na cmentarzu komunalnym w Brzozowie".
07.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr 235/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 31 października 2019 r. w sprawie upoważnień dla
pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie
do przeprowadzenia postępowań w sprawach świadczeń
wychowawczych z wyłączeniem wydawania decyzji.
07.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr 234/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia jednostki
organizacyjnej gminy do realizacji zadań z zakresu świadczenia
wychowawczego.
07.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr 233/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji i rozliczenia składników majątkowych w
jednostkach budżetowych Gminy Brzozów.
07.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr 232/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji
inwentaryzacyjnej i likwidacyjnej w celu przeprowadzenia i
rozliczenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu
Miejskiego i Gminy Brzozów na dzień 31 grudnia 2019 roku.
07.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr 231/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora
Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie.
06.11.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się