Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 188/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału wydziałów na
stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Brzozowie.
05.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr 187/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Brzozowie.
05.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr 186/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej
w Gminie Brzozów.
30.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 185/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie własne w
sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu
Gminy Brzozów.
29.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 184/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia
nieruchomości Nr 6264/6, położonej w Przysietnicy na mienie
komunalne Gminy Brzozów.
29.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 183/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora
gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 13 października 2019 r.
29.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 182/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji
Urbanistyczno - Architektonicznej.
29.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 181/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o
przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzozów, informacji o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji
o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych
instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej za pierwsze półrocze 2019 roku.
28.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 180/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przedłużenia okresu
obowiązywania umowy najmu lokalu komunalnego, położonego w
Grabownicy Starzeńskiej.
28.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 179/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.
23.08.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się