Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane pn. „Rozbudowa
szkoły w Turzym Polu o salę gimnastyczną oraz dodatkowe
pomieszczenia szkolne – etap II”
25.10.2017 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
"Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zdrojowej w Brzozowie".
19.10.2017 więcej
Informacja o unieważnieniu postępowania
Nazwa zadania: "Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole
podstawowej Nr 1 w Brzozowie"
09.10.2017 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nazwa zadania: "Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu
sołeckiego na terenie Gminy Brzozów".
09.10.2017 więcej
Informacja o treści złożonych ofert
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
zadanie pn.: "Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu
sołeckiego na terenie Gminy Brzozów".
29.09.2017 więcej
Informacja o treści złożonych ofert
Nazwa zadania: "Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zdrojowej
w Brzozowie".
26.09.2017 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nazwa zadania: "Zakup energii elektrycznej dla obiektów i
jednostek organizacyjnych Gminy Brzozów"
25.09.2017 więcej
Wyjaśnienia treści SIWZ
Nazwa zadania: "Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zdrojowej
w Brzozowie".
21.09.2017 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Nazwa zadania: Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej Nr 1 w Brzozowie w ramach projektu "Poprawa stanu
infrastruktury szkolnictwa ogólnego na terenie Gminy Brzozów".
20.09.2017 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nazwa zadania: "Poprawa stanu infrastruktury szkolnictwa
ogólnego na terenie Gminy Brzozów".
20.09.2017 więcej