Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad
gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.
Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast.
17.08.2018 więcej
Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 16 sierpnia 2018 r.
w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do terytorialnych
komisji wyborczych w wyborach do rad gmin. rad powiatów i
sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast.
17.08.2018 więcej
Uchwała Nr L/483/2018 Rady Miejskiej w Brzozowie
w sprawie podziału Gminy Brzozów na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów i granic oraz siedziba obwodowych komisji
wyborczych.
20.06.2018 więcej
Informacja
w sprawie właściwości terytorialnej, siedzibie oraz czasie
pracy.
12.04.2018 więcej
Informacja
o liczbie urzędników wyborczych oraz o zasadach dokonywania
zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego - termin
naboru przedłużony do dnia 6 kwietnia 2018 r.
16.03.2018 więcej
Zarządzenia Wojewody Podkarpackiego
z dnia 19 lutego 2018 roku
26.02.2018 więcej
Uchwała Rady Miejskiej w Brzozowie
w sprawie podziału Gminy Brzozów na okręgi wyborcze, ustalenia
ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym.
26.02.2018 więcej
Informacja
o liczbie urzędników wyborczych oraz o zasadach dokonywania
zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
26.02.2018 więcej
Wzór zgłoszenia urzędnika wyborczego
Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19
lutego 2018 roku
26.02.2018 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się