Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I
z dnia 15 września 2018 r. w sprawie zmian w składzie Miejskiej
Komisji Wyborczej w Brzozowie.
17.09.2018 więcej
14.09.2018 więcej
13.09.2018 więcej
13.09.2018 więcej
Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie I
z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń
kandydatów do obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia
głosowania i obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia
wyników głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
13.09.2018 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I
z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych
komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
12.09.2018 więcej
Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie I
z dnia 22 sierpnia 2018 r.
23.08.2018 więcej
Podział Powiatu Brzozowskiego na okręgi wyborcze
ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w
każdym okręgu wyborczym.
23.08.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 23 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach
i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji
Wyborczej w Brzozowie.
23.08.2018 więcej
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego
z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału województwa
podkarpackiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz
liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do
Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz siedziby Wojewódzkiej
Komisji Wyborczej w Rzeszowie.
21.08.2018 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się