Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie
w sprawie rozwiązania terytorialnych i obwodowych komisji
wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do organów
jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16
listopada 2014 r.
20.03.2017 więcej
Ogłoszenie
w sprawie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz
statystycznej liczby dzieci w publicznych przedszkolach w gminie
Brzozów.
08.03.2017 więcej
Odbiór wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Brzozów w 2017 r.
08.02.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków
o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytkach na 2017 r.
19.10.2016 więcej
Informacja dla mieszkańców gminy Brzozów
w związku z wydanym zezwoleniem na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie
gminy Brzozów.
11.10.2016 więcej
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.
26.09.2016 więcej
Informacja dla mieszkańców
w sprawie rozpoczęcia badań geofizycznych.
01.07.2016 więcej
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Brzozów
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za 2015 r.
22.04.2016 więcej
12